Cietais rieksts 5 latviski online dating

Šis aprīkojums sastāv no divām virsmām, starp kurām ir atdaloši elementi, vai no vienas virsmas, kas balstās uz pamatnes; tās kopējais augstums ir mazākais iespējamais izmērs, kas ir izmantojams apstrādē ar dakštveres autokrāvēju vai palešu autokrāvēju; tā var būt ar korpusu vai bez tā; “Savienības apstrādes kuģis” ir kuģis, kas reģistrēts tādā dalībvalsts teritorijas daļā, kura ir Savienības muitas teritorijas sastāvā, kuģo ar dalībvalsts karogu, un nezvejo jūras zvejas produktus, bet apstrādā šādus produktus uz klāja; “Savienības zvejas kuģis” ir kuģis, kurš ir reģistrēts tādā dalībvalsts teritorijas daļā, kura ir Savienības muitas teritorijā, kuģo ar dalībvalsts karogu, zvejo jūras zvejas produktus un attiecīgā gadījumā apstrādā tos uz klāja; “regulāra kuģu satiksme” ir preču pārvadājumi kuģos, kas kursē vienīgi starp Savienības ostām un nenāk no vietām ārpus Savienības muitas teritorijas vai vietām Savienības ostas brīvajā zonā un nedodas uz minētajām vietām, un nepiestāj minētajās vietās. pielikumā izklāstītās datu prasības attiecībā uz pieteikumiem un lēmumiem turpmāk norādītajās procedūrās: 3. Atkarībā no konkrētā transportlīdzekļa ierakstāmi šādi identifikācijas dati: Izmantojot attiecīgo Savienības kodu, norādiet valstspiederību pasīvajam transportlīdzeklim, kuru pārvadā aktīvais transportlīdzeklis, kas šķērso Savienības ārējo robežu.

Personas, kas nav uzņēmēji, reģistrējas muitas dienestos, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem: 2. punkta, ja persona, kas nav uzņēmējs, tikai dažreiz iesniedz muitas deklarācijas un ja muitas dienesti uzskata, ka tas ir pamatoti, reģistrāciju nepieprasa. Ja ir vilcējs un piekabe, tad aktīvais transportlīdzeklis ir vilcējs.

) lidojuma numurs attiecīgi jūras vai gaisa pārvadājumam.

Muitas dienests, kura kompetencē ir pieņemt lēmumu, to aptur nevis anulē, atsauc vai groza saskaņā ar Kodeksa 23. Izmantojot attiecīgo Savienības kodu, norādiet transporta veidu, kas atbilst aktīvajam transportlīdzeklim, ar kuru preces ievestas attiecīgajā fiskālajā teritorijā.

952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem I SADAĻA “pirmā ievešanas muitas iestāde” ir muitas iestāde, kuras kompetencē ir muitas uzraudzība tajā vietā, kur transportlīdzeklis, kas pārvadā preces, ierodas Savienības muitas teritorijā no tādas teritorijas, kas ir ārpus minētās teritorijas; “uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas numurs (EORI numurs)” ir Savienības muitas teritorijā unikāls identifikācijas numurs, ko muitas dienests piešķir uzņēmējam vai citai personai, lai to reģistrētu muitas vajadzībām; persona, kura veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā un kurai brīdī, kad tiek pieņemta deklarācija, ir līgumattiecības ar saņēmēju trešā valstī, un kurai ir tiesības lemt par to, ka preces ir pārvietojamas uz galamērķi ārpus Savienības muitas teritorijas; “vispārpieņemti grāmatvedības principi” ir principi, kas ir atzīti vai kuriem ir būtisks autoritatīvs atbalsts valstī konkrētā laikposmā, un kas nosaka to, kuri ekonomiskie resursi un saistības ir jāreģistrē kā aktīvs un pasīvs, kuras aktīva un pasīva izmaiņas ir jāreģistrē, kā jānosaka aktīvs un pasīvs un to izmaiņas, kāda informācija ir jāsniedz, kā tā ir jāsniedz un kādi finanšu pārskati ir jāgatavo; “galvenais atsauces numurs (MRN)” ir reģistrācijas numurs, ko kompetentā muitas iestāde piešķir Kodeksa 5. Izvešanas pārstrādei gadījumā noslēgšanas laikposms ir laikposms, līdz kura beigu datumam uz laiku izvestās preces var atpakaļievest Savienības muitas teritorijā pārstrādes produktu veidā un tām piemērot laišanu brīvā apgrozībā, izmantojot pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa; “preces pasta sūtījumā” ir tādas preces pasta sīkpakās vai pakās, izņemot korespondences priekšmetus, ko nosūta pasta operators vai tā uzdevumā saskaņā ar 1984. jūlijā Apvienoto Nāciju Organizācijas aizgādnībā pieņemtās Pasaules Pasta Savienības konvencijas noteikumiem; “izvešana pārstrādei IM/EX” ir pārstrādes produktu, kas izvešanā pārstrādei iegūti no līdzvērtīgām precēm, iepriekšēja ievešana pirms to preču izvešanas, kuras tie aizstāj, kā minēts Kodeksa 223. punkta d) apakšpunktā; “ievešana pārstrādei EX/IM” ir pārstrādes produktu, kas ievešanā pārstrādei iegūti no līdzvērtīgām precēm, iepriekšēja izvešana pirms to preču ievešanas, kuras tie aizstāj, kā minēts Kodeksa 223. punkta c) apakšpunktā; “vienots pārvadājuma dokuments” muitas statusa vajadzībām ir dalībvalstī izdots pārvadājuma dokuments, kurš attiecas uz preču pārvietošanu no nosūtīšanas punkta Savienības muitas teritorijā līdz galamērķa punktam minētajā teritorijā, par ko atbildību uzņemas pārvadātājs, kurš izdod dokumentu; “īpaša nodokļu režīma teritorija” ir Savienības muitas teritorijas daļa, kurā nepiemēro Padomes 2006. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu noteikumus vai Padomes 2008. decembra Direktīvas 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK, noteikumus; pagaidu uzglabāšanas gadījumā, kā minēts Kodeksa IV sadaļā, vai īpašo procedūru, izņemot tranzītu, gadījumā, kā minēts Kodeksa VII sadaļā, – tā muitas iestāde, kas norādīta atļaujā un kas uzrauga preču pagaidu uzglabāšanu vai attiecīgo īpašo procedūru; vienkāršotās muitas deklarācijas gadījumā, kā minēts Kodeksa 166. punkta, līdz Saistošās izziņas par tarifu (SIT) sistēmas un sistēmas, kuras minētas Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, jaunināšanas pirmā posma ieviešanas datumam nepiemēro šīs regulas A pielikuma 1.a sleju un piemēro attiecīgās datu prasības, kas izklāstītas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2016/341 ( sistēmas, kura minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, jaunināšanas beigu datumam nepiemēro šīs regulas A pielikuma 2. Attiecībā uz IT sistēmām, kas uzskaitītas Deleģētās regulas (ES) 2016/341 1. Ja ir vilcējs un piekabe, tad aktīvais transportlīdzeklis ir vilcējs.

pantā, centralizētās muitošanas gadījumā, kā minēts Kodeksa 179. A pielikumā izklāstītās kopējās datu prasības attiecas uz tās informācijas apmaiņu un glabāšanu, kas nepieciešama pieteikumiem un lēmumiem. B pielikumā izklāstītās kopējās datu prasības attiecas uz tās informācijas apmaiņu un glabāšanu, kas nepieciešama deklarācijām, paziņojumiem un muitas statusa apliecinājumiem. sleju un piemēro attiecīgās datu prasības, kas izklāstītas Deleģētās regulas (ES) 2016/341 6. pielikumā, līdz konkrēto IT sistēmu, kuras minētas Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, attiecīgajiem ieviešanas datumiem vai jaunināšanas beigu datumiem uz tādas informācijas, kas prasīta deklarācijām, paziņojumiem un muitas statusa apliecinājumiem, apmaiņu un glabāšanu attiecina Deleģētās regulas (ES) 2016/341 9. Ja datu prasības attiecībā uz tādas informācijas, kas prasīta deklarācijām, paziņojumiem un muitas statusa apliecinājumiem, apmaiņu un glabāšanu, nav noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2016/341 9. Ja dalībvalstis vāc minētā elementa datus, tos pēc sistēmas jaunināšanas cik drīz vien iespējams pārsūta minētajā sistēmā. pants Ziņu iesniegšana EORI reģistrācijai (Kodeksa 6. punkts) Muitas dienesti var atļaut personām iesniegt ziņas, kas vajadzīgas reģistrācijai, izmantojot līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes. pants Uzņēmēji, kas neveic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā (Kodeksa 22. Valstspiederības norādīšanai izmanto attiecīgos kodus, ja šī informācija vēl nav iekļauta identifikācijas datos.

pantā, ieraksta deklarētāja reģistros gadījumā, kā minēts Kodeksa 182. pielikumā, dalībvalstis nodrošina to, lai attiecīgās datu prasības ļautu piemērot noteikumus, kuri reglamentē minētās deklarācijas, paziņojumus un muitas statusa apliecinājumus. Līdz SMK Muitas lēmumu sistēmas, kas minēta Īstenošanas lēmuma 2014/255/ES pielikumā, ieviešanas datumam muitas dienesti var pieņemt lēmumu, ka attiecībā uz turpmāk norādītajiem pieteikumiem un atļaujām ir piemērojamas attiecīgas alternatīvas datu prasības un nevis tās prasības, kas noteiktas šīs regulas A pielikumā: 6. punktu pieņem lēmumu par to, ka piemēros alternatīvas datu prasības, tā nodrošina to, lai minētās alternatīvās datu prasības ļautu dalībvalstij pārliecināties, ka ir izpildīti nosacījumi attiecīgās atļaujas piešķiršanai un ka to starpā ir vismaz šādas prasības: 7. ▼M1 Atkāpjoties no pirmās daļas, līdz sistēmā datus, kas savākti saskaņā ar šā panta trešo daļu. Kombinētu pārvadājumu gadījumā norādiet tā pasīvā transportlīdzekļa identifikācijas datus, ko pārvadā ar aktīvo transportlīdzekli, kurš norādīts datu elementā 7/14 “Robežas šķērsotāja aktīvā transportlīdzekļa identifikācijas dati”.

Ja vilcēja reģistrācijas numurs nav zināms, norādiet piekabes reģistrācijas numuru. Pieteikumu lēmumam, kas saistīts ar tiesību aktu muitas jomā piemērošanu, pieņem ar nosacījumu, ka ir ievēroti šādi nosacījumi: pieteikums neattiecas uz lēmumu ar tādu pašu mērķi kā iepriekšējais tam pašam pieteikuma iesniedzējam adresēts lēmums, kas viena gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ticis anulēts vai atsaukts, jo pieteikuma iesniedzējs nav izpildījis kādu no pienākumiem, kas paredzēti minētajā lēmumā. Norādiet identifikācijas datus transportlīdzeklim, kurā preces ir tieši iekrautas brīdī, kad preces uzrāda muitas iestādē, kurā pabeigtas galamērķa formalitātes. punkta d) apakšpunkta, tajā minētais laikposms ir trīs gadi, ja iepriekšējais lēmums anulēts saskaņā ar Kodeksa 27. punktu vai ja pieteikums ir tāds pieteikums atzītā uzņēmēja statusam, kas iesniegts saskaņā ar Kodeksa 38. Ja vilcēja valstspiederība nav zināma, norādiet piekabes valstspiederību. punkts) Šādos gadījumos lēmums stājas spēkā dienā, kas atšķiras no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs to saņem, vai kas tiek uzskatīta par dienu, kad viņš to ir saņēmis: ja lēmums labvēlīgi ietekmēs pieteikuma iesniedzēju un pieteikuma iesniedzējs ir pieprasījis atšķirīgu spēkā stāšanās dienu, tad lēmums stājas spēkā no dienas, ko pieprasījis pieteikuma iesniedzējs, ar nosacījumu, ka tā ir pēc dienas, kad pieteikuma iesniedzējs saņem lēmumu, vai kura tiek uzskatīta par dienu, kad viņš to ir saņēmis; ja iepriekšējais lēmums izdots ar termiņa ierobežojumiem un jaunā lēmuma vienīgais mērķis ir pagarināt tā derīguma termiņu, tad lēmums stājas spēkā no dienas pēc tam, kad beidzies iepriekšējā lēmuma derīguma termiņš; ja lēmuma stāšanās spēkā ir atkarīga no tā, vai pieteikuma iesniedzējs ir nokārtojis konkrētas muitas formalitātes, tad lēmums stājas spēkā no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs saņem kompetentā muitas dienesta paziņojumu, kurā norādīts, ka muitas formalitātes nokārtotas apmierinoši, vai kad tiek uzskatīts, ka viņš to ir saņēmis. Muitas dienests, kura kompetencē ir pieņemt lēmumu, paziņo atkārtotā novērtējuma rezultātus lēmuma turētājam. Norādiet identifikācijas datus transportlīdzeklim, kurā preces ir tieši iekrautas eksportēšanas vai tranzīta formalitāšu kārtošanas brīdī (vai tam transportlīdzeklim, kurš virza citus, ja ir vairāki transportlīdzekļi). Gaisa transportam situācijās, kad gaisa kuģa ekspluatants pārvadā preces atbilstīgi kodu koplietošanas līgumam, kas noslēgts ar partneriem, izmanto kodu koplietošanas partnera lidojuma numurus.

Leave a Reply